İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Aile ve Aile Bireylerinin Güçlendirilmesi Konferansı

Faaliyetler

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Aile ve Aile Bireylerinin Güçlendirilmesi Konferansı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Aile ve Aile Bireylerinin Güçlendirilmesi Konferansı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerinin bakan ve temsilcileri ile; kadın, aile ve gençlik alanında çalışan dünyanın değişik ülkelerinden gelen STK’ların katılımıyla, 9 Şubat 2017 tarihinde, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde “Evlilik ve Aile Kurumunu Güçlendirme ve Üye Devletlerdeki Aile Değerlerini Koruma” başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan temsilciler “Toplumun doğal ve temel birimi olarak ailenin rolünü vurgulamak, korumak ve teşvik etmek” ihtiyacını ortaya koyan İİT şartnamesinden hareketle; evlilik ve aile kurumlarının güçlendirilmesi, değerlerinin korunması noktasında üye devletlerin etkin politikalar geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Bireyin duruşu ve davranışlarına ilham veren bir etik sistem olarak, kişinin ahlaki ve dini karakteri için ana kaynak olması hasebiyle, yetiştirme, eğitim ve değerlerin korunmasında ailenin rolünün kutsallığının altını çizdiler.

Ailenin korunmasında dinsel değerlerin önemi ve İslam şeriatının insan haklarına ve ailenin korunmasına verdiği önemin yanı sıra, çocuğun yetiştirilmesi ve korunması konusunda ebeveynlerin başlıca sorumluluğuna değinerek; ailelerin çocuğu sağlıklı bir aile ortamında, uygun bir şekilde yetiştirmesini sağlamaya yönelik çabalarının desteklenmesinde sivil toplum kuruluşlarının rolü toplantıda özellikle ele alınan konulardan biriydi.

Buna ilaveten sosyal alanda ailenin sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarının başında geldiği ve sürdürülebilir kalkınmanın zorluklarıyla başa çıkmak için stratejik bir
yaklaşımla ailenin üzerinde yoğunlaşılması gerektiği; ayrıca İİT üyesi devletlerin ilgili bakanlıklarının ve alt organlarının ve bunlara bağlı uzman kuruluşların ailenin değerlerini koruma sorumlulukları da vurgulandı.

Üye devletlerin birçoğunda barış ve istikrar için ortaya çıkan tehditler, devam eden savaşlar, silahlı çatışmalar, işgal ve terörizmin ailelerin ve toplumun istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkileri konusunda duyulan derin kaygılar ifade edildi.

Toplantı, evlilik ehliyeti ve aile kurumunun geliştirilmesi ve değerlerinin korunmasında üye devletlerin politika ve stratejilerini dikkate alıp, bu alanda aktif faaliyet gösteren
örgütlenmiş kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının mülahazaları dinlendikten ve konuyla ilgili yapılan müzakerelerin ardından sona erdi.

Aile ve Aile  Bireylerinin Güçlendirilmesi Konferansı Sonuç Bildirgesi:

• Evlilik kurumunun güçlendirilmesi, aileye güç kazandırılması ve değerlerinin korunması için stratejiler geliştirilmesi ve kapsamlı aile polisi uygulamasının gerekliliğini vurguluyoruz.
• Üye devletlerin ve ilgili İİT kurumlarının, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde mekanizmalar kurmalarını, bilgi ve uzmanlık alışverişinde bulunmalarını talep ediyoruz.
• Üye devletleri ve ilgili İİT kurumlarını, yoksulluğun ve aileye olan etkisinin ortadan kaldırılması için pratik adımlar atmaya çağırıyor, aile birleşimlerini teşvik ediyoruz.
• Dayanışma rolünü ve mekanizmalarını geliştirmek ve uygulamak, hak eden ailelerin gelir getirici projeler oluşturmalarını sağlamak için İİT üye devletlerini ve ilgili kurumları burslar ve mikro-krediler sunmaya davet ediyoruz.
• Üye devletleri ve ilgili İİT kurumlarını doğal afetler ya da savaş kaynaklı risklere karşı koruyucu mekanizma oluşturmaya yönelik pratik adımlar atmaya davet ediyoruz.
• Eşcinselliği savunan ve bu gurupların azınlık olarak haklarını yasal bir şekilde tanımaya çağıran söylemleri ve bu alanda üye devletlerin karşılaştığı diğer siyasi veya ekonomik baskıları koşulsuz reddediyoruz.
• Evlilik ve aile kurumlarının tanıtımı ve değerlerini koruma konusundaki rollerini uluslararası düzeyde güçlendirecek adımların atılmasını teşvik ediyoruz.
• Kadınları güçlendirme ve kapasite geliştirme alanında faaliyet gösteren İİT organları arasında işbirliği ve koordinasyon adına genel bir yapı geliştirmek ve bu organlarda aile konularına ayrılmış özel yapılar ve bölümler oluşturmak için üye devletleri gayret etmeye davet ediyoruz.
• Üye devletlerin, çocukları sapkın ve terörist ideolojilerden korumak, sevgi ve barış bakış açısını hakim kılarak nefrete karşı savaşma ruhunu yaymak suretiyle ailenin çocuklara ve gençlere yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu alanda mekanizmalar geliştirmeye çağırıyoruz.