Üyelik

Kurumsal

Üyelik

Üyeliğe başvuru şartlarını haiz olmak kaydıyla, yetkili organlarınca Birliğe katılım kararı alan her sivil toplum kuruluşu, temsilcisi aracılığıyla yazılı olarak üyeliğe müracaat eder. Yetkili organ kararında Birlik nezdinde temsilci olarak yetkilendirilen kişi açıkça belirtilmelidir.

Üyelik başvurusu, yetkili temsilci tarafından eksiksiz olarak doldurulan Birlik Katılım Formu ile Konsey’e yapılır. Ayrıca kuruluşun Birliğe katılım kararı ile halen Birlik üyesi olan iki kuruluşun referansı da Katılım Formuna eklenir.

Üyelik başvurusuna yönelik işlemler, ilk Konsey toplantısına sunulmak üzere Sekretarya tarafından takip edilir.

Üyelik müracaatında bulunan sivil toplum kuruluşlarının, üyelik şartlarını yerine getirip getirmediği Konsey’ce tespit edilir.

Talep Konsey’ce uygun bulunduğu takdirde, keyfiyet, üyeliklerin oylanacağı Genel Kurul’dan en az on beş gün önce toplantı gündemiyle birlikte tüm üyelere bildirilir.

Üyeliğe Kabul

İslam kültürünü ve Birlik amaçlarını benimsemiş olan,

Hiçbir surette şiddete bulaşmamış olan,

Kâr amacı gütmeyen,

Hiçbir dış otoriteden emir almayan,

Kendi ülke mevzuatlarına uygun olarak tüzel kişiliğe sahip olan,

Üyelik başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş olan,

Herhangi bir siyasi parti ve yan kuruluşu olmayan,

Birliğe halen üye iki kuruluşun referansını alan her sivil toplum kuruluşu, Birliğe üyelik için başvuruda bulunabilir.

Üyelik için Gerekli Belgeler

İDSB Üyelik Başvuru Formu (Bilgisayar üzerinde doldurulması gerekiyor)

Kuruluşunuzun İDSB’ye katılmayı beyan eden ve tarafınızca İDSB’ye Atanan Temsilcisiyle ilgili Yönetim Kurulu kararı. Karar kuruluşunuzun karar defterine yazılmalı ve bütün yönetim kurulu üyeleri imzalamalıdır.

Tüzel kişinin mevcut imza yetkilisi/yetkilileri tarafından İDSB tüzüğünün son sayfasına “okudum, anladım, kabul ediyorum” yazarak bu sayfanın imzalanarak İDSB’ye gönderilmesi,

Tüzel kişinin mevcut imza yetkilisi/yetkilileri tarafından her sayfası imzalanmış tüzüğü. (Son sayfası tarih ve isim yazılarak imzalanacak)

İki İDSB Üye Kuruluşundan Referans Mektubu

Kuruluşunuzun Faaliyet Raporu (varsa)

Kuruluşun Faaliyet Belgesi (Devlete kayıtlı olduğunu gösterir belge)

Kuruluşun logosu (vektörel ve jpeg)

Bir yıllık üyelik aidatı (Elden ya da banka üzerinden ödenebilir)

Not: Yıllık üyelik aidatı 1200$ (Bin İki Yüz ABD Doları)’dır. Bu bedel başvuru esnasında ödenmelidir.

Üyeliğe Başvuru

Lütfen evrakları doldurarak idsb-membership@idsb.org adresine gönderiniz.

Başvuru Evrakları