Tarihçemiz

Kurumsal

Tarihçemiz

1 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul’da 40 ülkeden üç yüzü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) öncülüğünde “Değişen Dünyada Yeni Bir Vizyon Arayışı” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Konferansın ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç, ikinci gününde Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül birer konuşma yaptılar. Konferansın son oturumunda yeni oluşturulmak istenilen Birliğin taslak tüzüğü tartışmaya açılarak konferansa iştirak eden temsilcilerin oyları ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin kurulmasına karar verildi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni kurulan Birliğin müjdesini TBMM’de paylaştı.

İslam dünyasının muhtelif bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında kendi değerlerimiz ekseninde sürdürülebilir bir işbirliğini hedefleyen İDSB’nin ilk dönem Genel Sekreterliğine Necmi Sadıkoğlu, Birlik Türkiye temsilciliğine Av. Ali Kurt seçildi. Birlik merkezi İstanbul olarak kabul edildi.

3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun göre, Uluslararası Kuruluş Statüsünde, İDSB’nin kuruluşu 31 Aralık 2005 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile resmileşti.

2012 yılından itibaren İDSB’nin Genel Sekreterliğini Eyüp Akbal ifa etmektedir.

“6 Kıta, 66 Ülke, Tek Millet” ilkesiyle çalışmalarına devam eden İDSB’nin hâlihazırda 354 üyesi bulunmaktadır.

Tarihçe

Misyonumuz

İslam dünyası sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonunu kendi anayasal sistemlerine saygılı bir çerçevede temin etmek; üye kuruluşlar arasında bilgi, tecrübe ve görüş alışverişini sağlayarak Birlik gayesi çerçevesinde ortak refleksler geliştirmek ve kurumsal kazanımlar sağlamak;

Güvenli ve barışçı bir dünya hedefleyen tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde daha iyi bir dünya için çalışmalar yapmak;

Bu kapsamda icap eden yapısal düzenlemeleri oluşturmak, gerekli bulunan şube ve alt birimler, temsilcilikler açmak;

Üye kuruluşlarla birlikte uluslararası mekanizmalara etkin bir surette katılımı sağlamak, gönüllü teşekküllerin ilgi alanlarına giren uygun görülen programları yaygınlaştırmak ve bunlara yönelik organizasyonlara katılmak ve her türlü desteği sunmak; ortak çalışma grupları kurmak; araştırma merkezleri açmak; eğitim programları düzenlemek;

İslam dünyasını alakadar eden problemlerin çözümüne müştereken katkıda bulunmak; Birlik ilgi alanlarındaki gelişmeleri ve kriz bölgelerini izlemek, gelişen durum ve değişimlere göre üye kuruluşların katılımını sağlayarak ortak tavır belirlemek, projeler geliştirmek, icap eden inisiyatifi almak, gerek duyulduğunda izleme komiteleri kurmak;

İslam kültür ve medeniyetinin tanıtılmasına ve her türlü ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak;

İslam dünyasında işbirliği ve dayanışmayı tesis etmeyi hedef alan her türlü bölgesel, yerel ve uluslararası teşebbüsü desteklemek;

Sıkıntı içinde olanlara, savaşlardan ve afetlerden zarar görenlere, gerektiğinde mahalli ya da uluslararası hayır kurumlarıyla da işbirliği yaparak yardım etmektir.

Vizyonumuz

İslam dünyası sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir gelişim, birlik ve koordinasyonu temin etmek;

Tüm dünyada adalet, barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine katkıda bulunmak;

Bireylerin ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini korumak;

Sivil toplumun katılımcı ve çoğulcu ilkelere dayalı olarak daha da geliştirilmesi için karşılıklı işbirliği çerçevesinde teknik ve sosyal çalışmalar yapmak;

İslam kültür ve değerlerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Vizyonumuz

Neden İDSB?

Birlik Olma

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın!” emri istikametinde İDSB çatısı altında oluşturulan bu birlik projesi ekseninde İslam dünyasının muhtelif bölgelerinde farklı amaçlar doğrultusunda çalışan STK’larla sosyal örgütlenmiş bir yapı içinde birlik olma, tanışma ve dayanışma fırsatı bulma,

İstişare

“Onların işleri kendi aralarında istişare iledir” âyetinin emrine icabet, İslam dünyası çapında geniş bir istişare zemini oluşturma, coğrafyamızın dünü, bugünü ve geleceği arasında köprü kurma,

STK’lar Arasında İşbirliği

Birlik bünyesinde eğitim, yardımlaşma, sosyo kültürel ve ekonomik ilişkiler ve işbirliği içinde yapılan bütün çalışmalardan “Mü’minler aynı binanın taşları hükmündedir” hadisinin ışığında bir bütünün parçası olarak haberdar olma, yapılan faaliyetleri güvenle takip etme, katılım ve destek sağlama,

Global Network

Kendi yaptığımız çalışmaları tüm dünyaya duyurabileceğimiz ve bu faaliyetlerimize maddî manevî destek temin edebileceğimiz 65 ülkede üç yüzün üzerinde STK’dan oluşan global bir networke dahil olma, mevcut hedef kitlemizin çok üzerindeki insanlara, farklı bölgelere ve verilere ulaşabilme, dünyaya açılma noktasında uluslararası bir yapının tecrübelerinden ve rehberliğinden yararlanma,

Uluslararası Etkili Temsil

BM, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) gibi uluslararası karar alma mekanizmalarında kendi değerlerimiz ekseninde yapılacak çalışmalara katkı sağlama,

Hep Birlikte Dik Durma

Kendi aralarında birlikler oluşturdukları halde, İslam coğrafyasını parçalayarak zayıf düşürmek isteyen batı dünyasının ve muhalif güçlerin kirli oyunlarına karşı, sahabe kardeşliği şuuruyla hep birlikte dik durma, uluslararası kamuoyunda zulüm ve haksızlıklar karşısında birlik içinde güçlü bir şekilde hakkımızı ve değerlerimizi savunma, adalet ve barışı tesis etme,

Üst Kuruluş Kimliğinde Birlik

Kurumsal refleks ve rekabet oluşturabilecek sahalarda çatı kuruluş şemsiyesi altında faaliyet gösterme,

Müşterek Organizasyonlar

Tek başına yapamayacağımız organizasyonları hep birlikte yüklenerek güçlü ve etkili bir şekilde yönetme,

Coğrafyamızı Tanıma

Farklı coğrafyalarda icra edilen programlara iştirak ederek o ülkelerdeki STK’larla yakın temas kurma ve değişik bölgeleri tanıma imkânına sahip olma,

Etkili Lobicilik

Siyasi, ekonomik ve sosyal yapılar karşısında güçlü baskı unsurları oluşturma, lobicilik ve tebliğ faaliyetleri yapma,

Kurumsal Birikimiyle Ortak Akıl ve Hafızaya Katkı Sağlama

İDSB üyeleri arasında aynı çerçevede çalışan kurum ve kuruluşlarla müşterek program geliştirebilme, aktivitelerimizi birleştirme, işbirliği yapma, kurumsal birikimiyle katkı sağlama ve kardeş kuruluşların tecrübelerinden yararlanmak suretiyle ümmete faydalı daha büyük işler yapabilme,

Vizyoner Bakış

Büyük bir ailenin fertleri hükmünde birlik içinde tüm Müslümanları kucaklayan bir yaklaşımla ve İslam dünyası büyüklüğünde bir portföyle mensuplarımızın da morallerini güçlendirme, nesillerimizin geleceğine yatırım yapma,

Üyelik Referansı

Yapacağımız faaliyetlerde ihtiyaç duyduğumuzda İDSB üyeliği referansıyla hareket etme,

Her Üyeden Çözüm Odaklı Fiili Katkı

Kadın ve aile, gençlik, insani yardım, insan hak ve hürriyetleri, eğitim ve sosyal işler, proje geliştirme gibi kendi alanımızla ilgili İDSB komisyonlarında görev alarak yapılan çalışmalara fiilî katkı sağlama,

Dünya Markası

İslam Dünyası STK’ları olarak aramızdaki dayanışma eksikliğini bitirerek tüm dünya önünde birlik ruhuyla güçlü bir yapı ve etkili bir temsil ortaya koyma ve etkili bir marka oluşturma,

Yardımlaşma

Coğrafya olarak önümüzdeki sorunlara yönelik çözümler oluşturma ve takip etme, aynı çatı altında birlik ruhuyla ümmetin hayat mücadelesinde her ölçekte yardımlaşmaya zemin hazırlama,

Ortak Projeler Geliştirme

Kurumsal tecrübemizi tüm üye kuruluşlar arasında paylaşma ve diğer kuruluşların birikiminden yararlanma, önemli bulduğumuz konuları ortaya koyma, projeler geliştirme, çözüm üretme,

Ümmet Şuuru

STK’lar ve mensuplarımız arasında fiilî bir ümmet şuuru oluşturma, kuruluşumuzu tüm dünya Müslümanlarıyla irtibatlandırmak suretiyle bir sadaka-i cariye hükmünde arkamızdan gelen nesillere sağlam bir köprü bırakma maksadıyla,